tEmTee
  • 2

Would you still love me the same

  • 2

would you still love me the same

จะยังรักฉันเหมือนเดิมไหม ถ้าไม่มีนั่น ไม่มีนี่ 
ไม่มีอย่างในอุดมคติ คนเราจะยังรักกันอยู่ไหม
ช่วยตอบคำถามนี้

ช่วยตอบคำถามนี้