LowCode
  • 3

ChatGPT จะทำให้คนหันไปใช้ Bing Search Engine เยอะขึ้นไหม

  • 3

Bing chatGPT

การที่ Microsoft ซื้อ ChatGPT และผนวกเข้ากับ Bing Search Engine จะทำให้คนหันไปใช้ Bing เยอะขึ้นไหม

  1. คิดว่าน่าจะเยอะขึ้นในช่วงแรก ถ้าไม่ตอบโจทย์ หรือ Google ทำได้ดีกว่า คนก็จะกลับมาใช้ Google Search Engine เหมือนเดิม

  2. Google Search Engine มีส่วนแบ่งผู้ใช้งาน 93% ส่วน Bing ปกติแล้วมีส่วนแบ่งผู้ใช้งานประมาณ 1% คิดว่า เปอร์เซ็นต์ตรงนี้น่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอน อย่างน้อยก็กระแส ChatGPT AI

ช่วยตอบคำถามนี้

ช่วยตอบคำถามนี้