ManU
  • 7

เงินล้านแรก หาได้ด้วยอาชีพ หรือวิธีไหนกัน

  • 7

ล้านแรกยาก ล้านต่อไปจะง่ายขึ้น แต่ก่อนจะไปล้านต่อไป อยากทราบว่าแต่ละท่าน หาเงินล้านแรกด้วยอาชีพอะไรกัน

  1. ล้านแรกจริง ๆ เลยทางบ้านให้ แต่ล้านแรกที่หาเองได้ทำอาชีพรักษาคน

ช่วยตอบคำถามนี้

ช่วยตอบคำถามนี้