LowCode
  • 1

ทุน 500,000 ลงทุนในอะไรให้งอกเงยมากที่สุด

  • 1

มีเงินเก็บ 500,000 เป็นเงินเย็น เอาไปลงทุนในอะไรดีให้งอกเงยมากที่สุด เสี่ยงน้อยสุด

ช่วยตอบคำถามนี้

ช่วยตอบคำถามนี้