Preaw
  • 3

คิดว่าการเทรด Forex เป็นเรื่องหลอกลวงไหม

  • 3

คิดว่าการเทรด Forex เป็นเรื่องหลอกลวงไหม คำถามในหัวเราคือ ใครเป็นคนกำหนดค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และโบรกเกอร์แต่ละเจ้าใช้กระดาษของที่ไหนอ้างอิง กราฟขึ้นลง real time จากกระดาษขนาดไหน

  1. คิดว่ามีส่วนจริง และ มีบางส่วนหลอกลวงครับ

ช่วยตอบคำถามนี้

ช่วยตอบคำถามนี้