askgoo.com Latest Questions

ManU
  • 7
  • 7

ล้านแรกยาก ล้านต่อไปจะง่ายขึ้น แต่ก่อนจะไปล้านต่อไป อยากทราบว่าแต่ละท่าน หาเงินล้านแรกด้วยอาชีพอะไรกัน